top of page

Personuppgiftspolicy för Torna Bygg

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Torna Bygg. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Torna Bygg  samlar in och behandlar dina personuppgifter.  

 

När du kontaktar oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Du godkänner också att Torna Bygg använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

 

Personupgifter som vi samla om dig

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, personnummer, kontaktuppgifter, IP-adress, gjorda val, beteenden eller bild. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

1.  Tillhandahållande av tjänster: Personuppgifter används för att kunna leverera önskade tjänster hos Torna Bygg och för att på bästa sätt kunna ge dig service samt för att kunna kommunicera med dig och informera om tjänsten

3. Analyser: Personuppgifter används till att sammanställa analyser om bland annat användning av våra service, kundnöjdhet, för att kunna förbättra och utveckla vår service och våra produkter

2. Marknadsföring: Personuppgifter används för marknadsföringsrelaterade ändamål, bland annat för att anpassa vår kommunikation med dig med hänsyn till dina intresse- och fokusområden, eller att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats

4. Enligt lag: Personuppgifter användas för att kunna efterleva gällande lagar, bland annat lagar om bokföring, skatt eller  ....

 

De som vi kan dela era personuppgifter med

Vi kan komma att dela personuppgifter med offentliga myndigheter men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara, bland annat företag i Hällestad Holding concern, underleverantörer, marknadsföringsbolag och andra leverantörer som supporterar vår verksamhet. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning. 

 

Överföring till länder utanför EU/EES 

Torna Bygg kan komma att överför dina personuppgifter till länder utanför EU/ESS gennom samarbete med globala tjänsteleverantörer, till exampel nyhetsbrevleverantörer elle leverantörer of vår CRM system.  I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder.   

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. 

Torna Bygg kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

 

Lagring av dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

  1.      Grundläggande uppgifter om dig: i upp till 1 år från det att du avsluta din relation med TornaBygg

  2.      Orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

  3.      Uppgifter i syfte att kunna hantera ett pågående ärende, exempelvis ett klagomål eller en händelse: i upp till 3 år efter avslut i enlighet med gällande regler. 

  4.      Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att:
•    Begära rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
•    Begära tillgång till till dina personuppgifter. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Torna Bygg har om dig och verifiera den information.
•    Invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring; och
•    Radera dina personuppgifter inom en rimlig tid i följande fall:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;

  • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;

  • Om personuppgifterna exempelvis saknar laglig grund eller inte täcks av ändamålet (längre)

 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Torna Bygg AB
C/O  Klas Ulhman

Högalidsvägen 6

244 30 Kävlinge


Tel.: 042 33 33 11
E-mail: info@tornabygg.se

Organisationsnummer 556816-1474

 

bottom of page